2017-09-16 චරිතේ හොරු අරන් - ප්‍රහසන නාට්‍යය

Thursday, 16 March 2017 00:00 Written by  Published in Melbourne Events
"බල්ලොත් එක්ක බෑ" ඔබ වෙත ගෙන ආ රවීන්ද්‍ර ආරියරත්නගේ ඇතුළු කණ්ඩායමෙන්
 
2017 වසරේ ලංකාවේ වැඩිම ඉල්ලීමක් ඇති ප්‍රහසන නාට්‍යය "චරිතේ හොරු අරන්" 
 
Tickets Released in June.
 
Date - 16th September Saturday
Time - 6.00pm onwards
 
Tickets 
General -$30
Silver - $40
Gold- $50
VIP - $60
 
Venue - Rowville Performing Arts Centre
 
Organized & Promoted By 
Malaka Yapa & Mega Live Events
Info - 0403 040 659
Last modified on Thursday, 16 March 2017 23:11
admin

Admin - AusNewsLanka.com
email: admin@ausnewslanka.com