2017-10-14 වස්සානයේ සඳ - Sinhala Movie

Monday, 17 July 2017 00:00 Written by  Published in Melbourne Events

 

The Grand Premier
The inaugural public screening in Australia prior to opening in Sri Lanka
ආදරය හා ජීවිතය පිළිබද අරුත්බර සංවාදයක්
 උදයකාන්ත වර්ණසුරිය අතිශය රමණීය තවත් රූප සිත්තමක්
 
A Udayakatha Warnasuriya Film
 
Wassanaye Sanda (Sinhalese Movie)
 
වස්සානයේ සඳ
 
 
 3:15 PM; Saturday 14 Oct 17
 Reading Cinemas - DandenongDandenong Plaza,VIC
 
 Music: Rohana Weerasinghe, Camera: Ayeshmantha Hettiarachchi
 Directed by Udayakatha Warnasuriya
 Produced by H. D. Premasiri, Mahesh K Bandara and Udayakatha Warnasuriya
 Edited by Praveen Jayarathne Make up Udara Lanka
 Production Manager (Sydney) Karu Katuwandeniya
 
 
For Tickets: Ajith 0430 201 671; Jagath: 0433 254  534
Last modified on Monday, 24 July 2017 08:11
admin

Admin - AusNewsLanka.com
email: admin@ausnewslanka.com