සිසිර සරණිය Featured

Monday, 31 August 2015 00:00 Written by  Published in Interviews and Discussions

Felicitation Concert for Sisira Dissanayake was held at Renaissance Theatre, with a large presence of Sri Lankans.

සිසිර දිසානායක නම් වූ මෙල්බර්න් නුවර වෙසෙන විද්වත් කලාකරුවාට ප්‍රණාම දැක්වීමට ශ්‍රී ලාංකීයයන් විශාල පිරිසක් පසුගියදා Renaissance Theatre, Kew High School හිදී එකතුවුනා.

 

සංවිධානය : හෙළ මාත්‍රා සංස්කෘතික පදනම

 

  

Last modified on Friday, 11 December 2015 16:41
admin

Admin - AusNewsLanka.com
email: admin@ausnewslanka.com