මගෙ මව්බිම සිරිලකයි - Maheesha Gamage

Wednesday, 19 November 2014 00:00 Published in Music Videos
Lyrics - Sunil Sarath Perera 
Music Tharupathi Munasinghe
Artist - Maheesha Gamage 
Visual - Rukmal Nirosh (Roopa Creations)
මගෙ මව්බිම සිරිලකයි - උපතින් අපි පින්බරයි
මගෙ මව්බස සිංහලයි - සුකොමල අකුරින් හැඩයි
‘අ’ යනු කියනු මුලටම - අ ආ ඇ ඈ පෙළටම
අම්මා වට කුරුවට - අකුරු ලියමු සරුවට
ලල ලිල ලල - ලලලිලයි - ‘ල’ යන්න ලැබු ගෙඩියටයි
ළමයා දඟ නොම කරයි - මල වට සමනලු නටයි
ඇළපිල්ලට ඇද වෙලා - සීයා එයි කුදු වෙලා
හැරමිටියට බරවෙලා - ආච්චි එයි හිනැහිලා
ගේය පද - සුනිල් සරත් පෙරේරා
සංගීතය- තරුපති මුණසිංහ
ගායනය - මහීෂ ගමගේ
රූප රචනය - රුක්මල් නිරෝෂ්

 

Last modified on Wednesday, 19 November 2014 08:20