"ගුගල්" ගුලාවේ - Sarini Dissanayake

Thursday, 24 September 2015 00:00 Published in Music Videos
*** "ගුගල්" ගුලාවේ |"ගුගල්" - Google ***
ගායනය: සරිනි දිසානායක 
සංගීතය: ඉන්ද්‍රජිත් මිරිහාන 
රචනය: සිසිර දිසානායක 
රූප රචනය සහ අධ්‍යක්ෂනය: "රූප ක්‍රියේෂන්ස්" 
රඟපෑම්: සරිනි දිසානායක 
තරිඳු කාලිංගමුදලි 
දර්ශනගත කිරීම්:"ක්‍රිස්ටල් ඩී" 
විශේෂ ස්තුතිය: ප්‍රියන්ත සහ සමන්මලී ප්‍රනාන්දු 
තරිඳු කාලිංගමුදලි
ගඟුල් අමාවේ
කවුල් සිනාවේ | කවුල් - Windows
උකුල් තලාවේ | උකුල් තලාවේ - on Laptop
අකුරු හතර ආදරයේ | අකුරු හතර - "ආදරය"/LOVE 
යතුරු ලියන්නම් | යතුරු ලියනවා - Typing
සොයාගන්න පෙම් අඩවිය | පෙම් අඩවිය - Love website
මගේ හිතේ අන්තර්ජාලේ | අන්තර්ජාලය - Internet
ගොනු වෙලා... | ගොනු - File
අනන්තවත් පෙම්බරයින්
මූණු පොතේ හිනා පාන්නේ | මූණු පොත - facebook
ඒ වුණාට මලවි හීය අරන් සොයන්නේ |මලවි හීය - Courser on the screen 
ඔයාව ම යි..!
සදා තියාගන්න මගේ හද පරිගණකේ... |පරිගණකය - Computer
තනි වෙලා...
අනේකවත් සෙල්ලම්වල | සෙල්ලම් - Games
ජංගමයේ දවස ගෙවන්නේ |ජංගමය - Mobile phone
ඒ වුණාට මගෙ පණිවිඩ ඇයි නො දකින්නේ? | පණිවිඩ - Massages
හරි නරකයි...!
ඉන්න ඉසව් නම්වරයට හසුන් කරන්නේ... |ඉසව් - Address
| නම්වරය - Number
| හසුන් - SMS/Massage
 
 
Last modified on Thursday, 24 September 2015 22:57