සමු අරන් - Dharshana Madushan (Music Video)

Saturday, 22 February 2014 12:45 Published in Music Videos

සමුඅරන් යන්න පුලුවන්ද අද නුබට 

වෙන කෙනෙකුගේ වෙලා 

හැරගියත් මාව සිහිවෙන්නේ 

සුවඳ පෙරදා ගෙනා 

මතකයන් ගාව නැවතීල හැමදාම

හිටිගමන් රෑ පුරා 

ඔබ ගියා සේම ඉවත ගියා

කඳුළු දෙනුවන් තෙමා

 

Artist - Dharshana Madushan

Music - Shenal Maddumage

Mixing - Shenal Maddumage

Mastering - Shenal Maddumage

Lyrics - Sajith V Chathuranga

Video Production - Anuja Perera, AV Visuals

Last modified on Saturday, 22 February 2014 12:50