මුතුහර -Melbourne

Published in Photos

රූපවාහිනී මුතුහර ළමා සමාජයේ දෙවැනි ජාත්‍යන්තර ශාඛාව පසුගිය දා ශ්‍රී ලංකා ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව සමඟ එක්ව උතුරු මෙල්බර්න් හි දී උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ කරන්නට යෙදුණි.  අංක 2514 මෙල්බර්න් මුතුහර නමින් එදින දොරට වැඩු මුතුහර ළමා සමාජය මෙල්බර්න් වාසී සියලුම ශ්‍රී ලංකීය දූ දරුවනට සෙවන ලබා දීමට සූදානම්ව සිටී.    

For more information on Muthuhara

Vathsala Ishtaweera

Patron-Coordinator
Muthuhara 2514
Mobile: 0409568547
 

 

 

For more information about Muthuhara, you can contact Ms. Vathsala Ishtaweera 

Vathsala Ishtaweera, Patron-Coordinator, Muthuhara 2514

Mobile: 0409568547

All of the above pictures were reproduced courtesy of Edge Photo Creations. All rights reserved.

Photo Credits: Vimukthi Wanigarathna (EDGE Photo Creations)


www.AusNewsLanka.com - The Online News Magazine for Sri Lankans in Australia

Last modified on Tuesday, 30 December 2014 09:38