කුසලාන වෙනුවෙන් ලංකික වර්ණ වලින් අපේ අභිමනාය විදහා පෙන්වන ටී ෂර්ට් සහ තොප්පි දැන් ඔබට ලබාගතහැකිය Featured

Thursday, 15 January 2015 00:00 Written by  Published in Promotional Videos

යෞවන  ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා  සංවර්දනය කිරීම  පිළිබඳව  සංවිධානය.(The Young Cricketers Development Program of Victoria )

අප  වැඩ  සටහන මගින්  නිර්මාණය  කල  ශ්‍රී ලංකීක  ක්‍රිකට්  රසිකයින් සඳහා ලෝක  කුසලාන වෙනුවෙන්   ලංකික වර්ණ වලින්   අපේ  අභිමනාය විදහා පෙන්වන  ටී ෂර්ට්  සහ  තොප්පි දැන්  ඔබට  ලබාගතහැකිය.

ඔබ  මිලදීගන්නා මෙම ඇඳුම් වල  ලාබ  මුදල්  ශ්‍රී ලංකාවේ  දුෂ්කර  පළාත්වල දුප්පත්  ක්‍රිකට්  ක්‍රීඩකයින් සංවර්දනය කිරීමේ  අප විසින්  පවත්වාගෙනයන අරමුදල  සඳහා  යොදාගනු   ලැබේ. 

ශ්‍රී ලංකීක  වෙළෙඳ  සැල් වලින්ද,  0403298626    සහ  www.youngcricketersdevelopment.org ලබාගත හැක.

Last modified on Thursday, 15 January 2015 18:28
admin

Admin - AusNewsLanka.com
email: admin@ausnewslanka.com
 
More in this category: « SAROGINI’S LANKA FOOD book