බුදු රජාණන් වහන්සේ  පිරිනිවන් පෑ දා මව් බිමට ගොඩ බට විජය කුමරුගෙන් සිහල ජාතිය පැවත එන බැව් ඉතිහාසය කියයි.