සුභාවිත ගීතයක ප්‍රසාද මාධූර්යය - "මහමෙවුනා උයනේ සමාධි බුදු පිළිමේ"

බුදු රජාණන් වහන්සේගේ අධ්‍යාත්ම චරිත රළු කළු ගලට නැංවූ සිංහල ප්‍රතිමා කරුවා එය නිර්මාණය කෙළේ ස්වාධීන කලා නිර්මාණ ශිල්පියකු ලෙස විනා කිසිම ප්‍රතිමා කලාවක ආභාෂය ලබා ගත්තකු ලෙස නොවේ.  ඔහු විසින් බිහි කරන ලද එකී විශිෂ්ට ප්‍රතිමා කර්මය වූ කලී බුදු රජාණන් වහන්සේගේ අසම සම ගුණ මහිමය සිත් පිත් නැති සෙල් පව්වකින් වුවද මතු කර ගත හැකි බව ලොවට පසක් කර දීමකි.