හණමිටි දැනුම යනුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ පැරැණ්ණන් සතුවූ දැනුමයි. මෙම දැනුමම “දේශීය, “සාම්ප්‍රදායික යන විශේෂණ පද වලින්ද හැඳින්වේ. හණමිටි දැනුම විද්‍යාත්මක නොවන ග්‍රාම්‍ය දැනුමක් බවත්, එය සැබෑ දැනුමක්, නැතහොත් එකම නිවැරදි දැනුම යනුවෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන බටහිර විද්‍යාව වැනි දැනුමක් නොවන බවත් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ ප්‍රචලිත මතයයි. “හණමිටිය කර තබා ගෙන යනවා යන උපහාසය මුසු යෙදුම භාවිතා වන්නේ පැරණි දැනුම භාවිතා කරන අය හෑල්ලුවට ලක් කිරීමටයි.