වෙල් ඉපනැල්ලේ දුව පැන, ගලා යන දිය කඩිත්තේ නලියන මසුන් දෙස බලා සිටි ඔබේ ළමා විය ඔබට අමතක වී නැතුවාට කිසිඳු සැකයක් නැත. ඒ, ගෙවුණු ළමාවිය මොන තරම් නිදහස් ව අර්ථවත් ව ගෙවුනේද කියා ඔබ සමහරක් විට සිතනවා ද විය හැකියි.  නමුත්, අද ඔබේ දරුවාට උරුම වී ඇත්තේ  එදාට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වූ සංකීර්ණ, අවිවෙකී ළමා කාලයක් නොවේද?  සුන්දර, නිදහස් ළමා කාලයක අසිරියේ අයිතිය ඔහුගෙන් උදුරා ගත්තේ එදා ඒ සුන්දරත්වය නොවඩුව විඳි ඔබම නොවේද යන්න සිතීමට කාලය දැන් එළැඹී ඇත.  දරුවන්ගේ සුන්දර ළමා කාලය මව්පියන් විසින්ම ගොදුරු කරගෙන හමාරය.