ඕනෑම කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ ආපස්සට හැරී බලද්දී සුන්දරම කාලය කුමක්දැයි ඇසුවහොත් එය ළමා කාලය යැයි පිළිතුරු ලැබෙන්නේ සිතැතිනි.  රජ මැදුරක උපන් පුද්ගලයකුටත් දුගී පැලක උපන් පුද්ගලයෙකුටත්  ඔවුන්ට ආවේනික සුන්දර ළමා කාලයක් ඇත.  එය සමාජීය වශයෙන් බැලුකල පන්ති පරතරයක් තිබුනත් දුගී පැලක උපන් දරුවකුගේ ළමා කාලය අසුන්දරයැයි කිව නොහැකිය.