මුතුහර ඔබයි අපයි ලොවයි - 2016 Featured

Thursday, 17 March 2016 00:00 Written by  Published in Australia News

 

හෙළ මුතු මතුකර - දස්කම් ඔප කර
ගුණයෙන් සරු කර - අමුණමු මුතුහර

මුතුහර වැඩසටහනේ පදනම එය යි. 

 

සොඳුරු ළමා විය අර්ථ සම්පන්න ලෙස සරු කළ, එමෙන්ම සරු කරන, දරුවන් තුළ ආත්ම විශ්වාසය, ආත්ම ශක්තිය ඇති කරමින් එක ම අරමුණක් කරා එකට ගමන් කිරීමට අවැසි  ශක්තිය ලබා දුන් ශ්‍රී ලාංකේය රූපවාහිනි මාධ්‍ය ඉතිහාසයේ ළමා වැඩසටහන් අතර ප්‍රමුඛතම වැඩසටහන, මුතුහර...

මෙල්බර්න් වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකීය දූ දරුවන් වෙනුවෙන් නැවුම් මානයක් සොයා යාමේ පළමු පියවර ලෙස “මුතුහර ඔබයි අපයි ලොවයි - 2016” මෙසේ ඔබ වෙත රැගෙන එන වගයි...

 

මුතුහර මෙල්බර්න් 2514 රූපවාහිනි ළමා සමාජයේ සාඩම්බර ඉදිරිපත් කිරීමක්.  

 

විමසීම් 

 

වත්සලා ඉෂ්ට්වීර  0409 568 547 

ප්‍රධාන සංවිධායක/අනුශාසක

 

Last modified on Tuesday, 22 March 2016 10:09
admin

Admin - AusNewsLanka.com
email: admin@ausnewslanka.com