රොකට්ටුවක් නැතිව සිනමා රසිකයන් හඳ(යා)ට උඩින් යවපු ෆර්ඩි ගේ කතාව